กิจกรรมอำเภอยิ้ม

รพ.สต. ห้วยค้อ เข้าร่วมกับหน่วยงานทางอำเภอ ทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม
เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมทั้งบริการประชาชนหลาย ๆ ด้าน