คณะผู้ตรวจไปเยี่ยมชม อสม. ดีเด่นระดับชาติ

วานนี้ 6 มี.ค. 2562 คณะผู้ตรวจได้ไปเยี่ยมชม สุขศาลา และ สามหนองที่ ตำบลโสกนกเต็น
พร้อมทั้งรับฟังการดำเนินงานของคณะผู้จัดงาน