คัดกรองเบาหวาน ความดัน

เช้านี้ 14 มี.ค. 2562 ที่ รพ.สต. ห้วยค้อ ได้ทำการคัดกรองเบาหวาน ความดันให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน โรคความดัน