ชุมชนต้านภัยไข้เลือดออก

วันที่ 15-16 กันยายน 63 รพ.สต.หนองมะเขือร่วมกับอบต.หนองมะเขือ ออกประชาคม ชุมชนต้านภัยไข้เลือด โดยดูแลสิ่งแวดล้อม ใส่ทรายอะเบทและให้สุขศึกษา ในชุมชน จำนวน 9 หมู่บ้าน