ซ้อมแผนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีการซ้อมแผนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่วัดบ้านหันใหญ่ มีท่าน นายอำเภอเป็นประธานในพิธี