ตรวจการผลิตน้ำ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอพล
ได้มอบหมายให้ นายปวริศร์ เสนาบริพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพล ออกตรวจโรงผลิตน้ำดื่ม เป็นการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานการผลิต
รวมถึงความสะอาดปลอดภัย เพื่อให้ได้ตามมารตฐานที่กำหนดไว้