ตรวจเบาหวาน-ความดัน

วันที่ 11 พฤษจิกายน 2563 รพ.สต.โสกนกเต็นได้ให้บริการเจาะ Lab ประจำปีในผู้ป่วย ความดันโลหิตสูง
ในเขตพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 88 ราย