ตรวจเบาหวาน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 รพ.สต.เมืองพล ได้นัดผู้ป่วยเบาหวาน-ความดัน
มาเจาะเลือดตรวจหาเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยควบคุมอาหารและดูแลสุขภาพของตัวเอง
โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน 70 คน