ตรวจ ATK

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทางทีม SRRT ตำบลโจดหนองแก ออกตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัวครบ 5 วัน ตรวจซ้ำ
นายชุวิทย์ ชำนิงาน สาธารณสุขอำเภอพล นายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพล
ได้มอบหมายให้ นางเจนจิรา เนื่องปัญญา ผอ.รพ.สต.โจดหนองแกและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โจดหนองแก
ปฏิบัติการสอบสวนโรค
– ตรวจ ATK 2 หมู่บ้าน
-บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 8 ตรวจทั้งหมด 12 ราย
-บ้านเตาเหล็ก หมู่ 5 ตรวจทั้งหมด 7 ราย
-แนะนำกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวสังเกตอาการต่อให้ครบ 14 วัน