ติดตามโครงการ รู้ไว้ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย

วันที่17 กค. 63 เวลา 10.45 น. – 12.25 น. ณ รพ.สต.ลอมคอม  ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและคณะ ได้มาติดตามโครงการ”รู้ไว้ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย ในพื้นที่นำร่องตำบลลอมคอม อำเภอพล โดยมี นายเชิดชัย อริยานุชิตกุลเภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)รองนพ.สสจ.ขก,นายบุญถม ชัยญวน รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอพลและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตำบลลอมคอมและเครือข่ายให้การต้อนรับ ในการติดตามเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องปลอดภัยและส่งต่อความรู้ความเข้าใจไปยังประชาชนในชุมชน ตลอดจนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ ณ ชุมชนบ้านหนองอรุณ ตำบลลอมคอม อำเภอพล