ต้อนรับคณะท่านผู้ตรวจ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่12 กธจ.ขอนแก่นและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอพลดังนี้
เวลา09.00น- 11.00น.
– ติดตามสอดส่องโครงการการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตข้าวครบวงจรและกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2 กิจกรรมในพื้นที่อำเภอพลประกอบด้วย 1)พัฒนาลำห้วยลึก บ้านโคกล่าม ตำบลหนองแวงโสกพระ2)พัฒนาลำห้วยลึก บ้านหนองแวงโสกพระ ตำบลหนองแวงโสกพระ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขอนแก่นรับผิดชอบ
เวลา11.00 น. – 12.30 น.
– รับฟังการนำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)และการจัดตั้งจุดคัดกรองcovid-19 ในระดับอำเภอและระดับชุมชนซึ่งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคในพื้นที่รวมถึงการติดตามประเมินสถานการณ์การผ่อนปรนหรือผ่อนคลายในระยะที่1-4 และจะขยายไปสู่ในระยะที่ 5 อีกทั้งมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคcovid-19 ก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนตลอดจนการติดตามการจัดสรรหน้ากากอนามัยที่สนับสนุนลงในพื้นที่และรูปแบบการดำเนินงานควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสcovid-19ในรพ.สต.หนองแวงโสกพระที่ร่วมมือกันกับอปท,ผน,อสม.,ประชาชนในพื้นที่ ตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ โดยมีนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล ให้การต้อนรับและมอบหมายให้นายบุญถม ชัยญวน รักษาราชการแทนสาธารสุขอำเภอพลและนายกิตติศักดิ์ ด้วงบุดศรี ผอ.รพ.สต.หนองแวงโสกพระนำเสนอผลการดำเนินงานฯ #ขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนครับ