ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

yes ประกาศเจตนารมณ์ ฯ ภาษาไทย

► หนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

• หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

► ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ ฯ (ภาษาไทย)

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวตั้ง

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวนอน

yes ประกาศเจตนารมณ์ ฯ ภาษาอังกฤษ

► หนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

• หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาอังกฤษ

► ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาอังกฤษ

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ ฯ (ภาษาอังกฤษ)

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวตั้ง

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวนอน

yes สื่อสารประกาศเจตนารมณ์ ฯ

► หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอนุญาตให้นำประกาศเจตนารมณ์ ฯ เผยแพร่ในทุกช่องทางการสื่อสาร

► หนังสือถึงอธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

► หนังสือถึงผู้อำนวยการกอง / ผู้อำนวยการศูนย์ / หัวหน้าศูนย์ / ผู้อำนวยการกลุ่ม / หัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

► หนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12

► หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

► หนังสือถึงหน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

► หนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

► หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ

 

พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

yes หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เป็นวันที่ 2 ธันวาคม 2563

yes หนังสือเชิญร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 4 ธันวาคม 2563 (ยกเลิก เปลี่ยนแปลงวันจัดพิธี ฯ เป็นวันที่ 2 ธันวาคม 2563)

yes ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ฯ

yes คลิปวีดิทัศน์กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ฯ

yes ข่าวที่เกี่ยวข้อง

► บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านคอร์รัปชัน ไม่ใช้ตำแหน่งหากินกับปชช. (เว็บไซต์สำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ)

► กระทรวงสาธารณสุขยุคใหม่ ใสสะอาด ต้านคอร์รัปชัน (เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

► กระทรวงสาธารณสุขยุคใหม่ ใสสะอาด ต้านคอร์รัปชัน (เว็บไซต์รัฐบาลไทย)

► สาธารณสุขฮึดประกาศร่วมต้านทุจริต (เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์)

yes สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกอบการจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ฯ 

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563

► ภาพพื้นหลังสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) พิธีประกาศเจตนารมณ์ ฯ

• ภาพพื้นหลัง ฯ แนวตั้ง

• ภาพพื้นหลัง ฯ แนวนอน

 

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

yes คลิปวีดิทัศน์การถ่ายทอดสดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ฯ ผ่านทาง Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช.

yes ภาพบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับชมการถ่ายทอดสดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ฯ

yes ข่าวที่เกี่ยวข้อง

► แก้ทุจริตคือวาระชาติ! ‘บิ๊กตู่’เปิดงานวันต้านคอร์รัปชั่นฯ-ปธ.ป.ป.ช.ยก 3 เหตุโกงลดลง (เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา)