ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน-ผลจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.พล ปี 2561