ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 1 อัตรา

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล                      มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือก  จ้างเหมาบริการตามภารกิจโครงการ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่ 3 ตุลาคม ถึง 13 ตุลาคม 2561

*รายละเอียดดังเอกสารที่แนบนี้