ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายชุวิทย์ ชำนิงาน สาธารณสุขอำเภอพล
นายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ทั้งนี้ได้หารือเรื่อง การติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน การฉีดวัคซีนเชิงรุก
การกำหนดมาตรการในการจัดงานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล