ประชุมประจำเดือนเพ็กใหญ่

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
นายชุวิทย์ ชำนิงาน สาธารณสุขอำเภอพล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสาธารณสุขอำเภอพล ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม
ที่ ห้องประชุม รพ.สต.เพ็กใหญ่
โดยมีเรื่องแจ้งจากประชุม กวป. การดำเนินงานของพื้นที่