ประชุมโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

นายบุญถม ชัยญวน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพล

เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น

ในวันที่ 30 มค. 2562