ประชุม อสม.

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. รพ.สต.โนนข่า ประชุม อสม. ประจำเดือน ตุลาคม 2563
โดยมีวาระดังนี้
1.ชี้แจงการดำเนินงาน To Be Number 1 ขับเคลื่อนโดย 3 ก. 3ย. พร้อมเปิดรับสมัครสมาชิก
2.แจ้งฌาปกิจ อสม.แห่งประเทศไทย
3.การใช้ Application อสม.ออนไลน์ ติดตามข่าวสาร การส่งงานประจำเดือน การส่งรายงาน HI CI
4.การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19และไข้เลือดออก
5.การคัดกรอง DM / HT / ผู้พิการ
6.การสำรวจประชากรในพื้นที่ เพื่อปรับฐานข้อมูลประชากรให้เป็นปัจจุบัน
7.การตรวจสอบสิทธิ์การรักษา และการขอย้ายสิทธิ์การรักษา
โดยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 118 คน
ณ.ห้องประชุม รพ.สต.โนนข่า