ประชุม อสม.

รพ.สต. ลอมคอมได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่ อสม.ในพื้นที่

ให้ทันยุคสมัย อสม.4.0