ประชุม Audit

ที่ห้องประชุม สสอ.พล ได้มีการประชุม Audit เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมงาน