ประเมินโรงเรียน

วันที่ 20 ธันวาคม  2564 เวลา 08.30 -16.30น.นายชุวิทย์ ชำนิงาน สาธารณสุขอำเภอพล นายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพล มอบหมายให้ นางรินรฎา เพ็ชรศรี ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ได้ออกตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนซู่เอ็งและโรงเรียนกระแสพัฒนา ร่วมกับทางผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน โรงพยาบาลพล และทีมประเมินจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยประเมินตามแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา (11 ข้อ)  รายละเอียดผลการประเมินจะนำเรียนพร้อมแนบเอกสารการประเมินในลำดับต่อไป