ประเมินโรงเรียน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ท้องถิ่นอำเภอพลร่วมกับผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก สำนักงานสาธารณสุขอ.พล จนท.รพ.สต.ลอมคอม และรพ.สต.โคกสง่า ออกตรวจประเมินความพร้อมเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอ.พล ตามมาตรการป้องกัน covid ได้แก่ ศพด.หนองอรุณ ศพด.ลอมคอม ศพด.หนองไผ่ ศพด.ทุ่งน้อย และศพด.โคกสง่า. พบว่าศพด.ส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเปิดเรียนพร้อมทั้งได้แนะนำในส่วนที่ควรเพิ่มเติมตามบริบทของแต่ละศพด.