ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

วันที่ 23 กค. 63  นำโดยนายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ประธานคณะกรรมการประเมินรพ.สต.ติดดาว5 ดาว5 ดี โซนอำเภอใต้ พร้อมด้วย นายคมกริช สิริภาคโสภณ สาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย,นายสุชาติ ผาบสิมมา      สาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่,นายคเชนทร์  ชาญประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอแวงน้อย,นายบุญถม  ชัยญวน รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอพล,ผช.สสอ.หนองสองห้อง,ผช.สสอ.แวงน้อย,ผช.สสอ.เปือยน้อยพร้อมด้วยคณะกรรมการทีมสหวิชาประกอบไปด้วยทันตแพทย์,เภสัชกร,นักการแพทย์แผนไทย,นักกายภาพ,นักเทคนิคการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ(IC/ER) ได้ออกประเมินรพ.สต.หัวทุ่ง(ภาคเช้า)รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า(ภาคบ่าย)ซึ่งเป็นเป้าหมายในการเยี่ยมประเมินในปี2563 (Accredit) ตามเกณฑ์มาตรฐานรพ.สต.ติดดาวทั้ง5หมวดหรือเรียกว่า5ดาว5ดี ในการเยี่ยมประเมินในครั้งนี้พบว่าทุกหน่วยบริการได้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาวครบทั้ง5หมวดทุกหมวดผ่านการประเมินมากกว่าร้อยละ80 อีกทั้งได้มีการจัดคลีนิคARI ในหน่วยบริการได้ตามมาตรฐานในยุควิถีชีวิตใหม่(New normal) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น/ความปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการอีกทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้นำชุมชน,อสม.และชุมชนเป็นอย่างดียิ่งในการพัฒนาระบบบริการและระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน