ประเมิน รพ.สต. ติดดาว

วันที่20 กค.63 ออกประเมินรพ.สต.ติดดาวรพ.สต.เพ็กใหญ่และรพ.สต.เก่างิ้ว