ประเมิน Covid Free Setting

วันที่ 18 พ.ย 64 เวลา 9:00 น. ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล รอง นพ.สสจ.ขก. นายจำเนียร มูลเทพ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สสจ.ขก.และคณะฯ ออกเยี่ยมประเมินการดำเนินงาน Covid free setting อ.พล
โดยนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล มอบหมายให้นายชุวิทย์ ชำนิงาน สสอ.พล นพ.ประวีร์ คำศรีสุข ผอ.รพ.พล และคณะฯ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโดยนายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์ ผช.สสอ.พล จากนั้นคณะผู้ประเมินได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล
โดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกฯเทศบาลเมืองเมืองพล มอบหมายให้ นางสุจิตรา สายแก้ว
ผอ.กองสาธารณสุขฯและคณะฯ รับการตรวจเยี่ยม จากนั้นลงตรวจเยี่ยมร้านอาหารภูมิสุข และโรงเรียนพล
โดยคณะอาจารย์ให้การต้อนรับและนำเสนอการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ..
..ผลการดำเนินงานพบว่า
-พื้นที่เป้าหมาย(ถนนสายหม่ำ) 26 ร้าน/100 คน ฉีดวัคซีนครบ 100 คน(100%)
-ผู้ค้าเนื้อสัตว์ในตลาด 14 ร้าน/47 คน ฉีดวัคซีน 47 คน(100%)
-ร้านนวด/สปา 12 ร้าน/40 คน ฉีดวัคซีน 40 คน(100%)
-ผู้ค้าในตลาดสดอาคาร 5 จำนวน 140 แผง/140 คน ฉีดวัคซีน 133 คน(95%)
-ร้านอาหารภูมิสุข ผู้ประกอบการรวมพนักงาน 32 คน ผลตรวจ ATK ลบ และฉีดวัคซีน 32 คน(100%)
-ห้าง tops plaza พนักงาน 140 คน ผลตรวจ ATK ลบ และฉีดวัคซีน 138 คน(98.57%)..