ประเมิน Green Clean

ที่ สำนักงานสาธารณสุขได้ต้อนรับท่านคณะกรรมการจากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
มาประเมิน รพ.สต. ที่เข้าร่วมโครงการ Green Clean
ณ. ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอพล
วันที่ 5 ก.พ. 2562