ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “พัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินผลแก่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จังหวัดขอนแก่น โดย นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

ในวันที่ 6 มีนาคม 2562

ณ. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล