ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกสง่าและทีม อสม. ร่วมกับกลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกสง่า ออกให้บริการควบคุมโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันและโรยทรายอะเบทเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านคูขาดและหมู่ที่ 9 บ้านโคกสง่าพัฒนา