พัฒนาระบบสุขภาพเด็กปฐมวัย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอพล
ได้เดินทางไปเปิดโครงการพัฒนาการระบบบริการสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัยโดยชุมชน
เพื่อให้ความรู้เพิ่มศักยภาพการทำงานสำหรับผู้รับผิดชอบ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ณ. ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น