มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลได้จัดให้มีการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรค
มาตรฐาน SRRT เป็นมาตรฐานสำหรับทีม SRRT ทุกระดับ ทุกทีม ของทุกหน่วยงาน โดยมีความแตกต่างใช้ประกอบมาตรฐานทีมแต่ละระดับ วัตถุประสงค์ของการนำ มาตรฐาน SRRT มาใช้
1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของทีม SRRT
2. เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ หรือ Benchmark ระหว่างทีม SRRT
3. เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเฝ้าระวังและตอบสนองทางสาธารณสุขของประเทศ
โดยมีทีมเจ้าหน้าที่จาก สคร.7 จังหวัดขอนแก่นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล