รพ.สต.เก่างิ้ว ประชุม อสม.

วันที่ 7 เมษายน 2564 รพ.สต.เก่างิ้ว ได้จัดประชุม อสม.ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่อปรึกษาหารือและแจ้งการดำเนินงานต่าง ๆ
ดังนี้
1.ประชาสัมพันธิ์กิจกรรมก้าวท้าในซีซั้น3
2.สำรวจกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด19
3.ติดตามการใช้แอพ อสม.ออนไลน์
4.สำรวจกลุ่มเป้าหมายตรวจมะเร็งลำใส้ใหญ่
และอื่น ๆ
ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว