รพ.สต.เก่างิ้ว รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานกีฬาศาลาอเนกประสงค์บ้านสระแก้ว หมู่ 8 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น นายดิลก อินทร์ผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม Kick Off รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลเก่างิ้ว โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) จิตอาสา  วัด สถานศึกษา และประชาชนตำบลเก่างิ้ว ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างกระแสและปลูกจิตสำนึก เรื่องการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3เก็บ ป้องกัน3โรค มาตรการ 5ป 1ข ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยรถประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย พร้อมกันทั้ง 11 หมู่บ้านในตำบลเก่างิ้ว ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้