รับนิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ(D-RTI)

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพลพลานุสรณ์รพ.พล พญ.วรุณยุพา พรพลทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร. 7 ขอนแก่น เป็นประธานคณะนิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ(D-RTI)พร้อมด้วยน.ส.กรรณิกา ตั้งวานิชกพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดและคณะเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.ขอนแก่น
ลงพื้นที่อำเภอพล เพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับอำเภอ (D-RTI) จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยมีนพ.ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการ รพ.พล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมีนายบุญถม ชัยญวน รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอพล นำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ ตามกรอบกิจกรรมการดำเนินงานD-RTI ดังนี้
1.การจัดตั้งคณะทำงาน Core team ศปถ.พลภายใต้ร่มคณะกรรมการพชอ.
2.การจัดการข้อมูลเฝ้าระวัง บูรณาการข้อมูล 3 ฐาน
3.การสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนทุกรายเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
4.การคัดเลือกและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
5.การกำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา โดยชี้เป้าหมายหรือจุดเสี่ยง
6.การจัดตั้งทีมระดับท้องถิ่น/ตำบล/หมู่บ้าน เพื่อบูรณาการให้เกิดความยั่งยืน
7.การกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุร่วมกันทุกภาคส่วน
8.การแก้ไขจุดเสี่ยง
9.สรุปผลการดำเนินงานและการคืนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนภาคีเครือข่าย 5 เสาหลักร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน D-RTI เพื่อนำสู่การพัฒนางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ต่อไป