รับบริจาคโลหิต

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 8.30-12.00น. เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นร่วมกับคลังเลือดกลาง
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมออกรับบริจาคโลหิต
โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอพลร่วมให้บริการ
สรุปการรับบริจาคดังนี้
1.ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 236 ราย
2.ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 51 ราย
3.ปริมาณ โลหิต 94,400 ซีซี
4.ผู้บริจาครายใหม่ 35 ราย
5.ผู้บริจาคอวัยวะ 2 ราย
6.ผู้บริจาคดวงตา 2 ราย