รับมอบเครื่องมือ

รพ สต บ้านฮ่องหอย ขอขอบคุณ คุณณรงค์ศักดิ์ มูลจันทา (สอบต บ้านฮ่องแซง )และครอบครัวที่ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ สต ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะ