รับมอบเตียงและรถเข็น

ท่านผู้แทนชมรมสุทธิ’67 จาก กทม. มอบเตียงให้ รพ.สต.เมืองพล 3 เตียง
และอดีตกำนันตำบลเมืองพล คุณพ่อเคน ขุนแก้ว บ.ชาด มอบรถเข็นนั่งจำนวน 3 คัน

จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ครับ