รับรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น

นายบุญถม ชัยญวน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพล รับรางวัลบุคลากรสาธารสุขดีเด่น สาขานักวิชาการสาธารสุข

ณ. สคร. ที่ 7 จ.ขอนแก่น