รับรางวัล ติดดาว

ยินดีกับท่าน ผอ.รพ.สต.ลอมคอม,ฮ่องหอยและคณะที่ได้รับรางวัลผ่านการประเมินรพ.สต.ติดดาว5ดาว5ดี