รับรางวัล รพ.สต. ติดดาว

ตัวแทน รพ.สต. เข้าร่วมเสวนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

และรับมอบ รพ.สต. ติดดาว

ณ. ห้องประชุมทศพรโรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์

ในวันที่ 6 กันยายน 2562