ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดีกับ อสม. ดีเด่นระดับชาติ

นางรัตนา สมีพวง อสม.ดีเด่นประจำปี 2562 ระดับชาติ
สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.)