วิสัยทัศน์ พันธกิจ

“อำเภอคุณธรรมตามรอยพรุะยุคลบาท”

สร้างวัฒนธรรมในการทำงาน สสอ.พล / รพ.สต.อำเภอพล

ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม

“ซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจให้บริการ”