อบรม อสม.

เจ้าหน้าที่ ER จากโรงพยาบาลพล มาอบรมโปรแกรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้ อสม.3 หนอง ในเขต รพ.สต.โสกนกเต็น