อบรม SRRT ไข้เลือดออก

โรคติดต่อทั้งเก่าและใหม่ที่ร้ายแรงโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญและคุกคามสุขภาพประชาชน ดังนั้นทาง สำนักงานสาธารณสุขจึงจัดอบรม SRRT เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ในวันที่ 28 กพ. 2562

ณ. ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล