ออกเยี่ยมประชาชน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล/นายกกิ่งกาชาดอำเภอพลประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลเก่างิ้วพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลเก่างิ้ว 
 ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบ
ถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย ตำบลเก่างิ้ว จำนวน
39 ครัวเรือน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 2 ตำบลเก่างิ้ว ประกอบด้วย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11
 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น