เติมตู้ปันสุข

เจ้าหน้าที่ ประชาชนในเขต รพ.สต.หัวทุ่งและเพ็กใหญ่ ได้นำสิ่งของมาเติมตู้ปันสุข
ที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบเพื่อเป็นการแบ่งปัน ช่วง โควิด 19