เปิดศูนย์เรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเพชร  สุพพัตกุล นายอำเภอพล เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรม(Kick off) โครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) และเรียนรู้การทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำเค็ม  โดยท่านนายอำเภอพล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้องค์ความรู้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่มาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานในองค์กร ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพล (บ้านพักนายอำเภอพล) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมศึกษาและเรียนรู้ ในการนี้ นายบุญถม ชัยญวนรักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอพล ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย