เฝ้าระวังโควิด 19

เจ้าหน้าที่ สสอ.พล ปกครองอำเภอพล เทศบาล และ รพ.สต. 
เฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า โควิด19 โดยการจัดให้มีการคัดกรอง
ผู้โดยสารที่เข้ามาในพื้นที่ อำเภอพลจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งทางขนส่งทางบก และทางรถไฟ