เฝ้าระวังในช่วงเทศกาล

วันที่ 10-16 เมษายน 2564
เจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.พล เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ในเขตอำเภอพล
ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่จาก อบต. อปพร.ในเขตร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์