เฝ้าระวัง ในโรงเรียน

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. นายชุวิทย์ ชำนิงาน สาธารณสุขอำเภอพล นายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์ ผู้ช่วยาธารณสุขอำเภอพล มอบหมายให้นายสมพร แทนไธสง ผอ.รพ.สต.ลอมคอม หัวหน้าทีม พร้อมทีมSRRT สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ลงพื้นโรงเรียนพล ในการเปิดภาคเรียนวันแรก เพื่อให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติตัวการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมทั้งสอนวิธีตรวจ ATK แก่บุคลากรครูและนักเรียนให้มีทักษะและความรู้ในการตรวจ โดยทำการตรวจ ATK บุคลากรครู 109 คน นักเรียน 144 คน ผลไม่พบเชื้อ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียน อย่างดียิ่ง