เฝ้าระวัง Covid19

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรค โคโรน่า โควิด19 กำลังระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง
ทางกระทรวงสาธารณสุขได้บังคับใช้มาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อเป็นการสะดัดกั้นการแพร่เชื้อของโรค
หากท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดงาน ให้ท่านประสานทาง รพ.สต. เพื่อขอกำลังเข้าคัดกรองผู้ร่วมงาน
ขอให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้พ้นผ่านไปได้ด้วยดี
.
.
.
ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล